Актуални законодателни промени, засягащи чуждестранни граждани, собственици на дружества в България

07.06.2019, Никола Стоянов

От началото на 2019 година в Република България бяха инициирани редица законодателни промени, насочени към пълното хармонизиране на националната нормативна база с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Беше приет изцяло нов Закон за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ и Правилник за прилагането на закона /ППЗМИП/, посредством които бяха въведени принципно нови задължения по отношение на всички участници в търговския оборот на страната.

Част от тези нови задължения пряко засягат регистрираните в Република България местни търговски дружества, чиито капиталови собственици (с над 25% участие) са чуждестранни физически лица или чуждестранни компании и които не се представляват от управител - български гражданин. Вече всички такива търговски дружества са законово задължени да посочат "лице за контакт" по партидите си в българския търговски регистър.

Така например, ако сте чуждестранен гражданин, който притежава над 25% от дяловете в капитала на регистрирана фирма в България, и тази фирма се представлява от вас или от друг чуждестранен гражданин, сте задължени да изберете и обявите местен български представител, постоянно пребиваващ в страната, като "лице за контакт".

Въведени са и някои допълнителни изисквания по отношение на това "лице за контакт" :

- то трябва да пребивава постоянно на територията на Република България като български гражданин или като чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване и адрес в Република България;

- да поддържа и съхранява при себе си определена фирмена документация и достоверна информация за собственика/собствениците на дружеството;

- да осъществява директна комуникация с български държавни органи и служби и да им предоставя нужното съдействие и информация в рамките на извършвани проверки на дружеството по ЗМИП.

Лицето за контакт трябва и да даде изричното си писмено съгласие за изпълнението на тези функции, а съгласието му задължително трябва да се завери пред български нотариус, за да има правно действие.

В случай, че не обявите "лице за контакт" в Търговския регистър, нарушението ще бъде своевременно констатирано и ще ви бъде наложена парична санкция, в размер между 1 000 лв. и 10 000 лева. Важно е да имате предвид, че такива парични санкции ще продължават да Ви бъдат налагани ежемесечно, докато не изпълните ангажимента си за посочване на лице за контакт.

Съветваме Ви да не губите повече време и незабавно да предприемете нужните за целта действия!

В случай, че не можете да посочите лице за контакт, което да отговаря на горните условия, щатните юристи, работещи в локалните офиси на SUPER ИМОТИ в България и чужбина в цялата страна са готови да поемат отговорността да бъдат "лице за контакт" на Вашата българска компания срещу фиксирано възнаграждение под формата на годишен абонамент. Така ще изпълните изискванията на Закона, а наш щатен юрист ще предостави услугите си в качеството на "лице за контакт", както и ще и организира изцяло процедурата по вписването на данните в Търговския регистър. За целта е необходимо да ни издадете съответно пълномощно, а за всичко останало ще се погрижим ние! За повече информация може да отправяте запитванията си към колегата Александър Блажев на a.blazhev@suprimmo.bg, на английски или български език.

Настоящата статия е авторска и правата върху нейното разпространение принадлежат на нейния автор. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери в тази статия са собственост на автора и са защитени по закона за авторското право на Република България. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с автора, за да получите разрешение.

Всички новини и статии Абонирайте се за нашия бюлетин